PATENDIVOLINIKE KOJA HEA KUTSETAVA 

I Peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1 Hea kutsetava reguleerimisala 

Hea kutsetava sätestab patendivoliniku kutse-eetika nõuded.  

§ 2 Hea kutsetava nõuete järgimine 

(1) Patendivolinik on kohustatud järgima hea kutsetava nõudeid.

(2) Hea kutsetava nõuete rikkumise eest võib Koja aukohus algatada patendivoliniku suhtes aukohtumenetluse huvitatud isiku, Justiitsministeeriumi või Koja muu organi taotlusel ja määrata patendivolinikule distsiplinaarkaristuse, kui on alust arvata, et patendivolinik on toime pannud distsiplinaarsüüteo.

§ 3 Hea kutsetava nõuete tõlgendamine

Hea kutsetava nõudeid tõlgendatakse kehtiva õiguse, õiguspraktika, Koja koosoleku, Koja juhatuse otsuste ja Eesti Patendivolinike Seltsis  ning Kojas väljakujunenud tava alusel. 

II Peatükk

ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4 Patendivoliniku sõltumatus

(1)Patendivolinik on õigusteenust osutades sõltumatu ning juhindub oma tegevuses seadusest, heast kutsetavast, üldtunnustatud headest tavadest ja kommetest ning enda südametunnistusest, kahjustamata patendivoliniku kutset või Koja mainet kolmandate isikute silmis. See reegel kehtib patendivolinikule ka väljaspool kutsetegevust.

(2) Õigusteenuse osutamisel tegutseb patendivolinik teda volitanud isiku huvides, oma parimate oskuste tasemel, kasutades selleks seadusega ettenähtud vahendeid ja viise, säilitades kutseau ja väärikuse.

(3) Patendivolinik ei omanda kliendile õigusteenust osutades tema õigusi ega ole temaga samastatav.

(4) Patendivolinik võib tegutseda ainult ühel järgneval viisil - füüsilisest isikust ettevõtjana või patendivoliniku äriühingu kaudu või teise isikuga sõlmitud töölepingu alusel.


§ 5 Konfidentsiaalsus
 

(1) Patendivoliniku ja kliendi vaheline suhe rajaneb usaldusel. Seetõttu on teave, mida patendivolinik on seoses õigusteenuse osutamisega saanud, konfidentsiaalne.

(2) Patendivolinik on kohustatud hoidma saladuses avalikustamata teavet, mis ta on saanud kutsetegevuse käigus, samuti selle teabe allikat.

(3) Konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei loeta patendivoliniku õigusabikulude suuruse teatamist kulude sissenõudmiseks või nende väljamõistmiseks, samuti konfidentsiaalse info edastamist liikmete üle järelvalvet teostavale Koja aukohtule ja teabe avaldamist seadusest otseselt tuleneva kohustuse korral.

(4) Patendivolinik peab tagama, et kõrvalistel isikutel ei oleks juurdepääsu kliendile õigusteenuse osutamisega seotud dokumentidele, kirjavahetusele ja muudele teabekandjatele.

(5) Kutsetegevusega seotud salajast informatsiooni peavad hoidma konfidentsiaalsena patendivoliniku äriühingu ja Koja töötajad.

(6) Konfidentsiaalsuskohustus ei ole ajaliselt piiratud. Patendivolinik on kohustatud järgima konfidentsiaalsust ka pärast kutsetegevuse lõpetamist.

(7) Konfidentsiaalsuskohustusest võib patendivolinik vabaneda teda volitanud isiku või tema õigusjärglase kirjaliku nõusoleku korral.

 § 6 Reklaam 

(1) Patendivolinik ja patendivoliniku äriühing võib patendivoliniku tegevust reklaamida, kui reklaam ei ole vastuolus patendivoliniku kutse-eetika nõuetega ja reklaam ei kutsu üles lepingut sõlmima.

(2) Patendivoliniku kutse-eetika nõuetega vastuolevaks reklaamiks loetakse eeskätt patendivoliniku asjatundlikkuse ja kogemuste esiletõstmist võrreldes teiste patendivolinike ja patendivolinike äriühingutega, samuti andmete esitamist, mis viitavad reklaamitava patendivoliniku eelistele või paremusele teiste patendivolinike ja patendivolinike äriühingute ees.

(3) Reklaamikeeld ei hõlma teabe avaldamist patendivoliniku või patendivoliniku äriühingu  ärinime, tegevusvaldkondade, asukoha ja tööaja kohta, samuti patendivoliniku äriühingus tegutsevate patendivolinike nimede, senise tegevuse, sõltumatute turu-ülevaadete tulemuste ja klientide tagasiside ja patendivoliniku teaduskraadide kohta erialateatmikes, info- ja telefonikataloogide vastavates rubriikides, erialastes ja/või temaatilistes perioodilistes väljaannetes ning patendivoliniku äriühingu või patendivoliniku enda veebilehel, aga ka erialastesse kutseorganisatsioonidesse kuulumise kohta. Reklaamiks ei loeta samuti patendivoliniku poolt teabe avaldamist Koja liikmeskonna ja  patendivoliniku äriühingu kohta.

 § 7 Kõlvatu konkurents 

(1) Kõlvatu konkurentsi toimingud patendivoliniku poolt on keelatud.

(2) Patendivolinik ei tohi hankida õigusabi soovivat isikut ebaausal teel, halvustada kolleege või teisi õigusteenust osutavaid isikuid või nende poolt pakutavat õigusabi. 

§ 8 Täiendusõpe  

Patendivolinik täiendab pidevalt oma kutsealaseid teadmisi ja on kohustatud läbima perioodilise kutsealase täiendusõppe igas patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas, milles tegutsemiseks on talle antud patendivoliniku kutse.  

III Peatükk

SUHTED ÕIGUSABI SOOVIVATE ISIKUTEGA

§ 9 Õigusteenuse osutamine 

(1) Patendivolinikul on õigus osutada õigusteenust tööstusomandi alal.

(2) Patendivoliniku osutatud õigusteenus peab olema asjatundlik, aus, kompetentne ja korrektne.

(3) Patendivolinik on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel, samuti ülesande täitmisel või ülesande täitmisest loobumisel kohtlema kõiki isikuid võrdselt, sõltumata kodakondsusest, rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, keelest, päritolust, usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, samuti varalisest ja sotsiaalsest seisundist või muudest sarnastest asjaoludest. 

(4) Patendivolinik rakendab vajalikke abinõusid ja erialaseid teadmisi tellimuse täitmiseks mõistliku aja jooksul või määratud tähtaja puhul tähtpäevaks ning hoidub õigusabi soovivale isikule põhjendamatute kulutuste tekitamisest.

(5) Patendivolinik on kohustatud õigusabi soovivat isikut regulaarselt teavitama õigusteenuse osutamisega seotud toimingutest ja asjaoludest ning vastama tema järelepärimistele asjakohaselt ja õigeaegselt. 

(6) Patendivolinik ei ole kohustatud kontrollima õigusabi sooviva isiku poolt talle usaldatud teabe õigsust ega vastuta õigusabi sooviva isiku poolt talle esitatud andmete tõelevastavuse eest.

§ 10 Õigusteenuse osutamisest loobumine 

(1) Patendivolinik võib oma algatusel loobuda isikule õigusteenuse osutamisest, kui isik:

1) esitab nõude, mille täitmiseks peab patendivolinik rikkuma seadust või hea kutsetava sätteid;

2) esitab andmeid, mis osutuvad fabritseerituiks või võltsinguiks;

3) muudab oma tegevusega või tegevusetusega võimatuks temale õigusteenuse osutamise, andes vastukäivaid või kahjustavaid juhiseid või teeb muid tegusid, mis raskendavad õigusteenuse täitmist;

4) jätab õigusteenuse eest tasumata vaatamata korduvatele meeldetuletustele;

5) teatab, et ta on kaotanud usalduse patendivoliniku vastu;

6) kuritarvitab patendivoliniku nime.

(2) Õigusteenuse osutamise loobumist peab patendivolinik õigusabi soovivale isikule põhjendama.

(3) Patendivolinik ei osuta õigusteenust, kui tema töökoormus seda ei võimalda, samuti siis, kui tema kutseoskused ja -teadmised selles valdkonnas ei võimalda õigusabi sooviva isiku huve kaitsta parimal võimalikul viisil. Sellisel puhul võib patendivolinik soovitada teist õigusabi osutajat.

(4) Õigusabiteenuse osutamise lõpetamisel on patendivolinikul õigus tasule osutatud õigusabi eest.

 § 11 Huvide konflikt 

Patendivolinik ei või õigusteenust osutada isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolinik või sama äriühing, mille kaudu patendivolinik tegutseb,  samas asjas õigusteenust osutab või on osutanud, samuti muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

 § 12 Õigusteenuse asja materjalid 

(1) Õigusteenuse asja materjalideks loetakse infot, mis on saadud patendivoliniku poolt ja mis on vajalik kolmandale isikule õigusteenuse osutamise käigus.

(2) Patendivolinik on kohustatud säilitama õigusteenuse asja materjale tööstusomandi kaitse objektide kohta. Materjale võib säilitada püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (elektroonselt).

(3) Patendivolinikul on õigus kogu õigusteenuse asja materjalidele, välja arvatud isiklikult õigusabi soovinud isikule kuuluvad originaaldokumendid, mis kuuluvad tagastamisele peale teenuse osutamise lõpetamist.

(4) Patendivoliniku poolt enda tarbeks infokandjale salvestatud teave ei kuulu õigusabi sooviva isiku dokumentatsiooni hulka, küll aga laieneb sellele konfidentsiaalsus.

(5) Patendivolinik on õigustatud rakendama kinnipidamisõigust õigusteenust kasutanud isikule kuuluvate tööstusomandi õiguskaitset tõendavate dokumentide suhtes, kui see isik on jätnud tasumata teenuse osutamise eest.

 § 13 Tasu teenuste osutamise eest 

Tasu suurus õigusteenuse osutamise eest määratakse kokkuleppel õigusabi sooviva isikuga. Patendivolinik võib vajadusel nii oma teenuste kui patendivoliniku poolt tasutavate ametlike lõivude kohta esitada ettemaksuarveid ja seada teenuse osutamise alustamise tingimuseks ettemaksu tasumise.

 IV Peatükk 

SUHTED KOLLEEGIDEGA

§ 14 Suhtlemine kolleegidega

(1) Patendivolinik austab teisi patendivolinikke. Patendivoliniku suhted kolleegidega rajanevad vastastikusel usaldusel.  

(2) Patendivolinik suhtleb teiste patendivolinikega ja teiste isikutega heatahtlikult, on abivalmis ja koostööaldis, kahjustamata esmajoones nende isikute huve, kellele õigusteenust osutatakse.

(3) Tekkinud lahkhelid kolleegide vahel lahendatakse vastastikuse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib lahkheli lahendamiseks pöörduda Koja juhatuse või aukohtu poole.

(4) Patendivolinik ei lahenda kolleegide vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.

 V Peatükk

SUHTED AVALIKKUSEGA

§ 15 Suhtlemine avalikkuse ja meediaga

(1) Patendivolinik arvestab avalikkuse ja meediaga suhtlemisel hea kutsetava nõudeid. Avalikkuse ja meediaga suhtlemisel ei tohi patendivolinik rikkuda saladuse hoidmise kohustust.

(2) Avalikkuse ees ja meedias esineb patendivolinik üksnes enda nimel, välja arvatud juhul kui ta on õigustatud Koja nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks volitatud.

VI Peatükk

SUHTED KOJAGA

§ 16 Patendivoliniku õigused suhetes Kojaga

(1) Patendivolinikul on õigus:

1) osaleda Koja ja tema organite tegevuses;
2) esitada ettepanekuid ja arvamusi Koja pädevuses olevate küsimuste kohta.

§ 17 Patendivoliniku kohustused suhetes Kojaga

(1) Patendivolinikul on kohustus:
1) olla Koja liige;
2) tasuda Koja liikmemaksu Koja koosoleku poolt määratud suuruses ja tähtpäeval;
3) esitada sõlmitud kutsekindlustuse poliisi koopia Koja juhatusele. 

(2) Patendivolinik on kohustatud Koja juhatust viivitamatult teavitama järgmistest asjaoludest:

1) Koja veebilehel avaldatavate patendivoliniku ja patendibüroo andmete muutumisest;

2) asjaoludest, mis teevad võimatuks patendivolinikuna tegutsemise;

3) muudest olulistest asjaoludest.

  VII Peatükk

Rakendussätted

(1) Hea kutsetava jõustub Koja koosoleku poolt hea kutsetava vastuvõtmisele järgnevast päevast.

(2) Hea kutsetava saab muuta Koja koosoleku otsusega.

(3) Hea kutsetava avaldatakse Koja veebilehel.

 

Vastu võetud Patendivolinike Koja  koosoleku otsusega 29.03.2019