Kutseeksamil käsitletavate valdkondade loetelud
Kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste valdkonna kutseeksamil hinnatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi järgmistes valdkondades:  

1.                 Intellektuaalomandi esemed üldiselt, nende olemus ja eristamine (autoriõigus, kaubamärk, tööstusdisainilahendus, leiutis (patent ja kasulik mudel), päritolule viitavad tähised, mikrolülituse topoloogia, ärisaladus, ebaaus konkurents). Tööstusomandiga tegelevad organisatsioonid ja asutused Eestis, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon.

 2.                 Eesti kaubamärgid, Euroopa Liidu kaubamärgid, rahvusvaheline kaubamärgikaitse Madridi süsteemi kaudu,  riigisisesed taotlused teistes riikides (üldiselt, strateegilise valikuna), sh

  - kaubamärgiotsingud ja andmebaasid, kaupade ja teenuste klassifitseerimine ja registreerimisstrateegia valik,
  - õiguskaitset välistavad asjaolud (sh Riigikohtu ja Euroopa Kohtu olulisemad seisukohad),
  - registreerimismenetlused (sh prioriteedi kasutamine, ametite otsuste vaidlustamine, taotluste süsteemide vahelised muutmised (konverteerimised)),
  - registreerimisjärgsed registritoimingud (sh muudatused, kehtivuse pikendamine, õiguste taastamisega seonduv),
  - kaubamärkide registreerimisjärgne tühistamine, ainuõiguse lõppenuks tunnistamine,
  - kaubamärgiomaniku õigused ja õiguste piirangud,
  - kaubamärgiomaniku õiguste kaitsmine (sh ärinimed, domeenid, tsiviilkohtumenetluse seadus, võlaõigusseadus ja karistusseadustik patendivoliniku   kutsetegevusega seonduvas ulatuses),
  - menetlused tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja EUIPO vastulausete osakonnas, tühistamisosakonnas ja apellatsioonikojas
  - lepingud (litsents, pant).

 3.                 Eesti tööstusdisainilahendused, Ühenduse registreeritud disainilahendused, Ühenduse registreerimata disainilahendused, rahvusvaheline tööstusdisainilahenduste kaitse Haagi süsteemis, riigisisesed taotlused teistes riikides (üldiselt, strateegilise valikuna) tööstusdisainilahenduste autoriõiguslik kaitse, sh

  - uudsus ja eristatavus (sh Euroopa Kohtu olulisemad seisukohad),
  - otsingud ja andmebaasid, registreerimisstrateegia valik, klassifitseerimine,   reproduktsioonidele esitatavad nõuded, registreerimismenetlused (sh   prioriteedi kasutamine, ametite otsuste vaidlustamine)
  - registreerimisjärgsed registritoimingud,
  - tööstusdisainilahenduste registreerimisjärgne tühistamine,
  - tööstusdisainilahenduse autori ja omaniku õigused ning õiguste piirangud,
  - õiguste taastamisega seonduv,
  - tööstusdisainilahenduse autori ja omaniku õiguste vaidlustamine ja kaitsmine (sh tsiviilkohtumenetluse seadustik, võlaõigusseadus ja karistusseadustik patendivoliniku kutsetegevusega seonduvas ulatuses)
  - menetlused tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, ja EUIPO kehtetuks tunnistamise osakonnas apellatsioonikojas
  - lepingud (litsents, pant).

 4.                 Geograafiliste tähiste kaitse geograafilise tähise kaitse seaduse alusel ja päritolule viitavate tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsevõimalused Euroopa Liidus.

 5.  Patendivoliniku kutsetegevus (patendivoliniku seadus, tööstusomandi seadustes ja tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud esindamise põhimõtted, võlaõigusseaduse 35. ptk käsundusleping).

Leiutise (patent ja kasulik mudel) ja mikrolülituste topoloogia valdkonna kutseeksamil hinnatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi järgmistes valdkondades:


 1.                 Intellektuaalomandi esemed üldiselt, nende olemus ja eristamine (autoriõigus, kaubamärk, tööstusdisainilahendus, leiutis (patent ja kasulik mudel), päritolule viitavad tähised, mikrolülituse topoloogia, ärisaladus, ebaaus konkurents). Tööstusomandiga tegelevad organisatsioonid ja asutused Eestis, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon.

 2.                 Eesti leiutis – patent ja kasulik mudel, sh

      -  üldised teadmised tehnikavaldkonnast, arusaamine joonistest,
  - otsing ja andmebaasid (sh otsing leiutise kaitsmisel, leiutise klassifitseerimine otsingu tarbeks, tegevusvabaduse otsing),
  - kliendi nõustamine leiutise kaitseviisi valikul (patenditaotlus, kasuliku mudeli taotlus, rahvusvaheline taotlus, Euroopa patendi taotlus (üldiselt, strateegilise valikuna), riigisisesed taotlused teistes riikides (üldiselt, strateegilise valikuna),
  - leiutise kaitsevõimelisus, patentsus (sh patenteeritavad leiutised, mida saab kaitsta ja leiutised mis ei ole kaitstavad (sh erandid), uudsus, leiutustase, tööstuslik kasutatavus, tehniline probleem, tehnikataseme määramine, prioriteedi kuupäev, varasemad õigused),
  - taotluse koostamine, sh taotluse osad  ning nende osade koostamise sisu- ja vorminõuded,  patendi ja kasuliku mudeli nõudluse koostamine,
  - leiutise kaitsetaotluste esitamine ja menetlus (sh prioriteedi kasutamine, esitamisega seotud dokumendid ja lõivud, avaldamine, ekspertiis, ameti järelepärimistele vastamine, muudatused taotluses, suuline menetlus, ameti otsustega seotud toimingud, otsuste vaidlustamine),
  - patendi väljaandmise ja kasuliku mudeli registreerimise järgsed toimingud (sh vaidlustamine, muudatused patendis ja kasulikus mudelis, omanike või leiutise autorite muutused, litsentsid, kehtivuse pikendamised, õiguste taastamisega seonduv),
  - meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse (sh esitamine, pediaatriline pikendamine, kehtivus, tähtajad),
  - patendi ja kasuliku mudeli omaniku õigused ja õiguste piirangud (sh leiutise autoritega seotud õigused, varemkasutusõigus, ajutine kaitse, salastatud leiutis, leiutise avalikustamine)
  - patendiomaniku ja kasuliku mudeli omaniku õiguste kaitsmine (sh tsiviilkohtumenetluse seadustik, võlaõigusseadus ja karistusseadustik patendivoliniku kutsetegevusega seonduvas ulatuses),
  - menetlus tööstusomandi apellatsioonikomisjonis,
  - lepingud (litsents, pant).

 3.                 Rahvusvaheline taotlus (üldised põhimõtted, patendikoostööleping (Patent Cooperation Treaty), kaitse liigid, taotluse koostamine ja vormistamine, esitamine, menetlus, PCT Applicant Guide, patendiõiguse leping (Patent Law Treaty)), sh

  - esitamisega seotud toimingud,
  - esitamise järgsed toimingud (sh otsingu tulemused, tähtaegade jälgimine),
  - rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise toimingud, siseriikliku menetluse erisused.

 4.                 Euroopa patent  patenditaotlus ja patent (sh üldised põhimõtteid, väljaantud Euroopa patendi jõustamine Eestis, Londoni kokkulepe, Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise kord, õiguskaitse erisused Eestis, ajutine kaitse Eestis).

5.                 Ühtse toimega Euroopa patent (üldised põhimõtteid, ajutine kaitse Eestis, jõustumine Eestis, esitamine siseriikliku taotlusena, õiguskaitse erisused Eestis, Ühtne patendikohus).

6.                Mikrolülituste topoloogia (sh õiguskaitse objekt, õiguskaitse saamise tingimused ja sisu).

 7.                 Patendivoliniku kutsetegevus (patendivoliniku seadus, tööstusomandi seadustes ja tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud esindamise põhimõtted, võlaõigusseaduse 35. ptk käsundusleping).