Leiutis
Leiutis on tehnilise probleemi lahendamiseks loodud tehniline lahendus. Avastus, majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri, meetod ja äriidee ei ole leiutis ning neid ei saa patentida. Leiutiste patendiõiguslik kaitse on teaduslik-tehnilise progressi üks tähtsamaid liikumapanevaid jõude.
Leiutiste õiguskaitse (patenteerimne) kujutab endast ühiskondlikku kokkulepet leiutise omaniku ja teiste ühiskonnaliikmete vahel ning selle olemus seisneb selles, et leiutise omanik avalikustab õiguskaitse saamisega oma leiutise, riik aga garanteerib talle seadusega kindlaksmääratud ajaks ainuõiguse selle leiutise kasutamiseks ja käsutamiseks.

Leiutis on patentne, kui see on uus (maailmauudsus), omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav. Leiutisele õiguskaitse saamiseks tuleb Patendiametile esitada vastavasisuline taotlus koos leiutist kirjeldava leiutis­kirjelduse, õiguskaitse sisu ja ulatust määrava (patendi)nõudluse, lühikokkuvõtte ning võimalike joonistega. Leiutiskirjelduse ja eriti nõudluse koostamine on keerukas ning nõuab spetsiifilisi nii tehnilisi kui ka juriidilisi tead­misi, mistõttu on siin otstarbekas kasutada patendivolinike abi, kes on selles valdkonnas saanud spetsiaalse ettevalmistuse ja omavad vastava töö kogemust.
Eestis on leiutist võimalik kaitsta patendi või kasuliku mudeli tunnistusega.