Kuidas saada patendivolinikuks?
Patendivolinikus saamiseks näeb patendivoliniku seadus ette nõuded isiku kodakondsusele, püsivale elukohale, haridusele, keelele ning varasemale töökogemusele. Täpsemalt, patendivolinikuks kutse saamise sooviavalduse võib esitada isik, kes: 

  1. on teovõimeline;
  2. on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kelle püsiv elukoht on Eestis;
  3. omab vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, või sellele vastavat Eesti või välisriiki kvalifikatsiooni (leiutiste valdkonna kutse jaoks peab haridus olema omandatud loodus- või tehnikateaduste valdkonnas);
  4. valdab kõnes ja kirjas eesti keelt;
  5. on töötanud vähemalt neli aastat viimase kümne aasta jooksul patendivoliniku juures vastavas kutsevaldkonnas, sh arvestatakse võetakse ka Patendiameti staaž kuni kahe aasta ulatuses. Staažinõude täidab ka vandeadvokaat kes viimase kümne aasta jooksul on töötanud vastavas kaubamärkide, tööstusdisainilahenduse ja geograafiliste tähiste valdkonnas;
  6. valdab patendivoliniku kutsetegevuseks vajalikus ulatuses kahte võõrkeelt, millest vähemalt üks on Euroopa Patendiameti ametlik töökeel (inglise, saksa, prantsuse);
  7. ei ole kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest.
Täiendavalt peab patendivoliniku kutset taotlev isik sooritama patendivoliniku kutseeksami, mille viib läbi Patendivolinike Koja kutsekomisjon. Kutseeksam toimub eraldi mõlema kutsevaldkonna jaoks, kutseeksami kord on reguleeritud koja põhikirjas. Täpsemalt informatsiooni loe kutseeksami kohta alammenüüst Patendivoliniku kutseeksam