Näidisküsimused ja -kaasused avaldatakse Koja kutsekomisjoni 20.09.2022 otsuse nr 11 alusel
Veebilehel on avaldatakse näidisküsimused.  Kaasustes kasutatud andmete kaitsmise eesmärgil avaldatakse näidiskaasused Koja veebilehe liikmetele avatud osas.  Koja liikmetel on õigus teha kättesaadavaks oma juhendatavatele eksamiks valmistumise eesmärgil. Vandeadvokaatidest kutse taotlejatel, kellel puudub patendivolinikust juhendaja, on õigus kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja geograafilise tähise valdkonna avaldatud kaasusülesannetega tutvumiseks pöörduda kutsekomisjoni poole.

VALIKVASTUSTEGA KÜSIMUSED -  kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja geograafilise tähise valdkond (2020)

1.       Registritoimikuga võib tutvuda enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist
a) isik, kes tõendab, et taotleja rikub tema kui kaubamärgiomaniku ainuõigusi
b)  varasema äravahetamiseni sarnase kaubamärgi omanik, kes tõendab, et taotleja kaubamärgitaotlus on esitatud ilma varasema kaubamärgiomaniku kirjaliku loata
c) isik, kes tõendab, et taotleja on lubanud pärast kaubamärgi registreerimist süüdistada teda oma kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumises
d) iga isik, sest registritoimik ja kirje andmed on avalikud

 2.       Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis vastulausemenetluses esitab taotleja nõude tõendada varasema kaubamärgi kasutamist. Vastulause esitaja esitatud tõendid, mis ei ole tõlgitud vastulausemenetluse keelde, tuleb tõlkida
a) ameti poolt määratud tähtajaks
b) kahe kuu jooksul arvates tõendite esitamisest ametisse
c) taotleja nõudmisel kahe kuu jooksul arvates taotleja sellekohase nõude esitamisest
d) tõendeid tuleb kohe koos tõlgetega esitada ametisse

 3.       Kahest värvist koosneva kaubamärgi registreerimiseks piisab sellest, kui esitada Patendiametile:
a) nende kahe värvi üldtunnustatud värvikoodid (nt Pantone)
b) variandis (a) nimetatu ning lisaks ka proportsioon, milles neid kahte värvi kasutatakse (nt 50% ja 50%)
c) variandis (a) nimetatu ning lisaks ka näidis sellest, kuidas neid värve võidakse koos kasutada (nt näitlik pilt kauba pakendist)
d) variandis (a) nimetatu ning lisaks ka reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega 

4.       KaMS § 14 lg 1 p-st 3 tulenevale kaitsele eristusvõime või omandatud maine kahjustamise või ärakasutamise vastu saavad tugineda selliste varasemate kaubamärkide omanikud:

a) mis on tuntud nende kaupade või teenuste keskmiste tarbijate seas, mille suhtes kaubamärk on registreeritud
b) mis on tuntud Eesti inimeste seas üldiselt
c) mis on tuntud nende kaupade või teenuste keskmiste tarbijate seas, mille puhul kolmas isik registreeritud kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutab
d) millel on Eesti tarbijate seas positiivne maine
 
5.       Milline järgnevatest väidetest taotluses kaupade ja teenuste loetelu esitamise kohta on vale?
a) loetelus võib kasutada kõiki Nizza klassifikatsiooni klassipäistes esitatud üldnimetusi ja muid üldmõisteid
b) taotluses esitatud kaupade või teenuste loetelu on lubatud hiljem piirata
c) kui kaubamärki tahetakse registreerida jae- ja hulgimüügiteenuste puhul, tuleb nimetada ka müüdavad kaubad
d) taotlusele ei määrata esitamise kuupäeva, kui loetelu on esitatud inglise keeles
 
6.       Milline järgnevatest väidetest kaubamärgi litsentsi registrisse kandmise kohta on vale?
a)  litsents muutub kehtivaks registrisse kandmisega
b) kui kaubamärgi kohta on registrisse kantud litsents, ei saa kaubamärgiomanik kaubamärgist loobuda
c) registrisse kande tegemist võib nõuda litsentsilepingu kumbki pool
d) litsentsi registrisse kandmise avalduse saab esitada ka ilma litsentsilepingut või selle väljavõtet Patendiametile esitamata
 
7.       Kui kaubamärgitaotlus on esitatud enne 2019. a 1. aprilli, toimub selle vaidlustamine:
a) kehtiva kaubamärgiseaduse redaktsiooni registreerimisest keeldumise aluste kohaselt ning apellatsioonikomisjon menetleb seda menetluse ajal kehtiva TÕAS redaktsiooni järgi
b) taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgiseaduse redaktsiooni registreerimisest keeldumise aluste kohaselt ning apellatsioonikomisjon menetleb seda taotluse esitamise ajal kehtinud TÕAS redaktsiooni järgi
c) kehtiva kaubamärgiseaduse redaktsiooni registreerimisest keeldumise aluste kohaselt ning apellatsioonikomisjon menetleb seda taotluse esitamise ajal kehtinud TÕAS redaktsiooni järgi
d) taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgiseaduse redaktsiooni registreerimisest keeldumise aluste kohaselt ning apellatsioonikomisjon menetleb seda menetluse ajal kehtiva TÕAS redaktsiooni järgi
 
8.       KaMS §-s 9 sätestatud alustel (absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud) võib kaubamärgi vaidlustada:
a) igaüks vaidlustusavaldusega
b) asjast huvitatud isik vaidlustusavaldusega, kui kaubamärgitaotlus on esitatud enne 2019. a 1. aprilli
c) Patendiametile kirjaliku märkuse esitanud isik kaubamärgi tühiseks tunnistamise avaldusega, kui selline alus oli olemas vähemalt taotluse esitamise ajal
d) pärast kaubamärgi registreeringu tegemist, kui selline alus oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal
 
9.       Leppeperioodi võib tööstusomandi apellatsioonikomisjonis:
a) pikendada avalduse esitaja kirjaliku taotluse alusel
b) pikendada menetlusosaliste ühise tahteavalduse alusel
c) lõpetada avalduse esitaja avalduse alusel, kui teine menetlusosaline on lõpetamise avaldusega nõustunud
d) kohaldada kaebuse menetluses, kui apellatsioonikomisjon peab Patendiameti ja kaebaja leppimist tõenäoliseks
 
10.   Kirjaliku seisukoha esitamise tähtaeg apellatsioonikomisjoni menetluses:
a) on lõplik ning seda ei ole võimalik pikendada ega ennistada
b) loetakse lõppenuks, kui menetlusosaline on oma seisukoha esitanud kirjalikult taasesitatavas vormis
c) loetakse lõppenuks, kui menetlusosaline on kirjalikult taasesitatavas vormis teatanud soovist seisukohta mitte esitada
d) katkeb menetluse peatamise korral ning jätkub menetluse jätkamisel ülejäänud tähtaja ulatuses
 
11.   Kui kaubamärgi taotleja jätab vaidlustusavalduse esitamisele järgneva leppeperioodi jooksul tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (TOAK) teatamata, kas ta vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, siis:
a) TOAK rahuldab vaidlustusavalduse otsust põhjendamata koosseisu eesistuja ainuisikulise otsusega
b) TOAK rahuldab avalduse otsust põhjendamata kolmese koosseisu otsusega osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, alustades lõppmenetlust kohe pärast leppeperioodi möödumist
c) TOAK rahuldab avalduse oma otsust põhjendamata kolmese koosseisu otsusega täies ulatuses, alustades lõppmenetlust pärast seda, kui avalduse esitajale on antud võimalus oma nõude põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks
d) TOAK rahuldab avalduse oma otsust põhjendamata kolmese koosseisu otsusega osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, alustades lõppmenetlust pärast seda, kui avalduse esitajale on antud võimalus oma nõude põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks
e) TOAK teeb sisulise põhjendatud otsuse, alustades lõppmenetlust pärast seda, kui avalduse esitajale on antud võimalus oma nõude põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks
 
12.   Kelle pilgu läbi hinnatakse tööstusdisainilahenduse eristatavust?
a) nende kaupade, mille puhul disainilahendust kasutatakse, keskmise tarbija
b) keskmise tarbija üldiselt
c) vastava valdkonna disaineri
d) vastava valdkonna disainilahendustest teadliku isiku
 
13.   Milline järgnevatest ei ole Euroopa Kohtu praktika kohaselt ühenduse disainilahenduse määruse art 110 lg-st 1 tulenevale nn parandamistingimusele p 53, tuginemise eelduseks:
a) disainilahendust kasutatakse mitmeosalise toote koostisosa puhul
b) toodet/koostisosa, mille puhul disainilahendust kasutatakse, kasutatakse mitmeosalise toote parandamiseks
c) toodet/koostisosa, mille puhul disainilahendust kasutatakse, kasutatakse mitmeosalise toote esialgse välimuse taastamiseks
d)  parandamistingimusele tuginev isik suudab tõendada, et tarneahelas järgnevad kasutajad järgivad parandamistingimuse kohaldamise tingimusi
 
14.   Ühenduse registreerimata tööstusdisainilahenduse kaitse
a) kestab kolm aastat alates kuupäevast, mil ta on avalikustatud sellisel viisil, et ühenduses tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad pidid mõistliku ootuse kohaselt sellest tavapärase majandustegevuse käigus teada saama
b) hõlmab kõiki kopeeritud disainilahendusi, mis jätavad asjatundjale ühesuguse üldmulje;
c) ei laiene disainilahendusele, mille ülesanne on võimaldada mitme vahetatava toote monteerimist või ühendamist moodulsüsteemiks
d) jääb kehtima ka Ühendkuningriigis, kui pärast 01.01.2021 esitatakse kuue kuu jooksul vastav avaldus
 
15.   Patendivolinik peab esitama Patendiametile volikirja, mis kinnitab tema esindusõiguse olemasolu menetlustoimingute tegemiseks Patendiametis:
a) tööstusomandi eseme registreerimise taotluse esitamisel, edasiste menetlustoimingute ja registritoimingute puhul eeldatakse tema esindusõiguse olemasolu
b) tööstusomandi eseme registreerimise taotluse ja registritoimingu tegemise avalduse esitamisel
c) iga menetlustoimingu tegemisel
d) esindusõiguse olemasolus kahtlemise korral Patendiameti nõudmisel
 
16.   Patendivoliniku täiendusõppe
a) alused, korra ja mahu otsustab Patendivolinike Koja juhatus
b) iga hindamisperioodi lõppedes tuleb patendivolinikul kahe kuu jooksul esitada aruanne täiendusõppe kohustuse täitmise kohta Patendivolinike Koja juhatusele
c) hindamisperioodi lõppedes aruande esitamata jätnud patendivolinik peab sooritama nelja kuu jooksul kutsesobivuse testi
d) läbimist kontrollib kutsekomisjon kord nelja aasta jooksul
 
17.   Patendivolinik ei või
a) õigusteenust osutada isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolinik või sama äriühing, mille kaudu patendivolinik tegutseb, samas asjas õigusteenust osutab või on osutanud;
b) õigusteenust osutada isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolinik samas asjas õigusteenust osutab või on osutanud, samuti muudel seadusega ettenähtud juhtudel;
c) õigusteenust osutada isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolinik või sama äriühing, mille kaudu patendivolinik tegutseb, samas asjas õigusteenust osutab või on osutanud, samuti muudel seadusega ettenähtud juhtudel;
d) oma algatusel loobuda isikule õigusteenuse osutamisest, kui isik teatab, et ta on kaotanud usalduse patendivoliniku vastu.
 
18.   Geograafilise tähise registreerimisest keeldumise otsus tehakse, kui:
a) registreerimistaotluse juurde esitati kirjeldus, mis sisaldab andmeid, mis näitavad kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost geograafilise päritoluga;
b) geograafiline tähis on vormilt kartograafiline kujund;
c) kirjelduses puuduvad kauba valmistamise meetodit või teenust iseloomustavad tunnused;
d) geograafilise tähise registreerimist taotleb tarbijate ühendus, sõltumata selle asukohast ja juriidilisest vormist.
 
19.   Sinu poole pöördus klient, kes on saanud nõudekirja, mille kohaselt klient on rikkunud oma registreeritud tööstusdisainilahenduse (puulõhkumisemasin) järgi toodet valmistades patendiomaniku ainuõigust (patendi nimetus on Puuraiumise seade). Nõudekirjas on toodud võrdlus tööstusdisainilahenduse reproduktsioonist ning patendi joonistest. Selleks, et hinnata, kas klient rikub patendist tulenevaid õigusi, tuleks:
a)   võrrelda patendi jooniseid kliendi tööstusdisainilahenduse reproduktsiooniga.
b)   patendi alusel ei ole võimalik esitada nõudeid tööstusdisainilahenduse kasutamise kohta.
c)   võrrelda patendi nõudlust kliendi tootega.
d)   võrrelda patendinõudlust kliendi tööstusdisainilahenduse reproduktsiooniga.
 
20.   Kas toiduainet kui toodet (näit piimatoode, teraviljatoode, lihatoode jne) on võimalik kaitsta leiutisena?
a) Ei, toiduaine ei ole leiutis;
b) Jah, toiduainet on võimalik kaitsta leiutisena;
c) Jah, kuid ainult kasuliku mudeliga.
d) Ei, toiduainel kui tootel ei ole mingist seost tehnilise lahendusega.
 
AVATUD KÜSIMUS
Palun kirjelda geograafilise tähise kaitse põhiolemust (mis geograafiline tähis on, mis alusel võib sellele kaitse saada, kellel on õigus seda kasutada, kuidas seda saab vaidlustada ja milline on õiguskaitse kestus).


VALIKVASTUSTEGA KÜSIMUSED - leiutise ja mikrolülituse topoloogia valdkond (2021)

1. Patenditaotlus esitati veebruaris 2021. aastal ilma prioriteeti taotlemata. Tehnika taseme määramisel võetakse arvesse:

 a) 2020. suvel patenditaotleja poolt avaldatud videoblogi postitust

b) 2021. aasta jaanuaris ilmunud tasulist teadusartiklit

c) 2021. aasta jaanuaris esitatud kasuliku mudeli taotlust

d) 2019. aasta juulis esitatud kasuliku mudeli taotlust, mis võeti tagasi 2020. aasta juulis

 

2. Patendiomaniku ainuõiguse rikkumise korral võib omanik rikkujalt nõuda:

a) tekitatud kahju hüvitamist ainult juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult;

b) rikkumisest hoidumist tulevikus, kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev;

c) igal juhul rikkuja valduses olevate ainuõigust rikkuvate kaupade endale üleandmist, et neid ise turustada;

d) igal juhul sellise kahju hüvitamist, mis on tekitatud patenditaotluse esitamise kuupäevast alates.

 

3. Lahuse massiprotsent näitab:

a) mitu mahuosa lahustunud ainet sisaldub 100 mahuosas lahuses.

b) lahuse koostist ei saa näidata massiprotsentides.

c) millise osa moodustab lahustunud aine mass kogu lahusest protsentides.

d) millise osa moodustab lahuse mass selles lahustunud ainest protsentides.

 

4. Käsundilepingu alusel tegutsev patendivolinik:

a) peab igal juhul lähtuma käsundiandja juhistest, isegi kui see on käsundiandjale kahjulik;

b) peab tegutsema igal juhul üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel ning käsundiandja jaoks parima kasuga;

c) ei pea teatama käsundiandjale huvide konfliktist, kui see seisneb kolmanda isiku huvides tegutsemises ja käsundiandjal on lojaalsuskohustus kolmanda isiku suhtes;

d) peab teatama käsundiandjale ka ebaolulistest käsundi täitmisega seotud asjaoludest.

 

5. Patenditaotlus esitati ilma prioriteeti taotlemata 15. oktoobril 2021 aastal.

 a) Esimene kehtivuslõivu tasumistähtpäev on 15. oktoober 2023 aastal

b) Esimene kehtivuslõivu tasumistähtpäev on 31. oktoober 2023 aastal

c) Esimese kehtivuslõivu võib tasuda hiljemalt 15. aprill 2024 aastal tasudes täiendava riigilõivu

d) Esimese kehtivuslõivu saab tasuda alates 15. aprill 2023 aastal


6. Kasuliku mudeli:

a) registreerimistaotluse võib esitada taotleja isiklikult ainult juhul, kui tema elukoht või asukoht on Eesti Vabariigis;

b) registreerimistaotluse võib esitada iga leiutiste valdkonnas pädev patendivolinik, kellele sellekohane volitus on antud;

c) registreerimistaotluse peavad esitama need leiutiste valdkonnas pädevad patendivolinikud ühiselt, kellele sellekohane volitus on antud;

d) registreerimistaotluse peavad esitama kõik taotlejad ühiselt, vaatamata oma elu- või asukohale, kuid peavad järgnevate toimingute sooritamiseks määrama endi hulgast Eesti Vabariigis elu- või asukohta omava ühise esindaja või volitama ühe või mitu leiutiste valdkonnas pädevat patendivolinikku.

 

7. Autorsust puudutavaid vaidlusi lahendab:

a) apellatsioonikomisjon pärast patendi väljaandmist autori või tema pärija avalduse alusel;

b) apellatsioonikomisjon pärast kasuliku mudeli registreerimist autori või tema pärija avalduse alusel;

c) kohus pärast patenditaotluse avaldamist autori või tema füüsilisest isikust pärija avalduse alusel hagita menetluses;

d) kohus karistusseadustiku §-s 219 sätestatud kuriteo menetluses, kui autor esitab sellekohase tsiviilhagi.

 

8. Aluspatendi taotluse esitamise kuupäev on 11.12.2002, aluspatent on välja antud 11.09.2013, müügiload on välja antud 11.11.2015 ja 11.02.2015, täiendava kaitse avaldus on esitatud 11.05.2016. Täiendava kaitse registreerimise kuupäev on 11.12.2016. Kas täiendava kaitse lõppemise kuupäev on:

a) 11.09.2024

b) 11.12.2024

c) 11.12.2027

d) 11.12.2025

 

9. Eesti patenditaotlus

a) Kehtib 20 aastat alates esitamise kuupäevast

b) Kehtib 20 aastat esitamisele järgnevast kuupäevast

c) Lõpetab kehtivuse 20 aastat hiljem esitamise kuupäevaga samal kuupäeval

d) Lõpetab kehtivuse 20 aastat hiljem esitamise kuupäevale järgneval kuupäeval

 

10. Ärisaladuse kaitse tingimuseks on:

a) ärisaladuse avaldamine hiljemalt pärast 18 kuu möödumist ärisaladuse taotluse esitamise kuupäevast;

b) selle kaubanduslik väärtus;

c) selle uudsus;

d) selle originaalsus.

 

11. Ingliskeelne termin “ comprising ” tõlgitakse nõudluses eesti keelde

a) hõlmab

c) sisaldab

d) nii nagu tõlk parasjagu tõlgib, sest tõlk vastutab tõlke õigsuse eest

 

12. Patenditaotleja esitas kasuliku mudeli taotluse Soome patendiametile 23. juuni 2021. Patenditaotleja soovib esitada Eesti patendiametile patenditaotluse ning sealjuures taotleda prioriteeti eelnevalt esitatud Soome kasuliku mudeli taotlusest.a) Viimane kuupäev patenditaotluse esitamiseks kehtiva prioriteedinõudega on 22. juuni 2022
b) Viimane kuupäev patenditaotluse esitamiseks kehtiva prioriteedinõudega on 23. juuni 2022
c) Viimane kuupäev patenditaotluse esitamiseks kehtiva prioriteedinõudega on 27. juuni 2022

d) Viimane kuupäev patenditaotluse esitamiseks kehtiva prioriteedinõudega on 25. juuni 2022

 

13. Kasuliku mudeli registreerimistaotlus avaldatakse:

a) 18 kuud pärast kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamist.

b) 16 kuud pärast kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamist.

c) Kasuliku mudeli registreeringu kande tegemisel.

d) Kasuliku mudeli registreerimistaotluse menetlusse võtmisel registreerimisnumbri andmisel.

 

14. Patendi tühistamise avalduse:

a) võib esitada üheksa kuu jooksul kasuliku mudeli registreerimisest arvates, kui vaidlustaja leiab, et kasuliku mudeli objekt ei ole kaitstav leiutis, kui leiutise olemus ei ole avatud piisava täpsusega või kui registreeritud kasulik mudel ei vasta algses taotluses avatud leiutise olemusele;

b) menetluses võib apellatsioonikomisjon otsustada patendi muudetud kujul jõushoidmise, millisel juhul patendiomanik peab esitama pärast otsuse jõustumist ettenähtud tähtajal avalduse muudatuste tegemiseks patendis;

c) menetluses võib apellatsioonikomisjon otsustada patendi muudetud kujul jõushoidmise, millisel juhul patendiomanik peab esitama enne otsuse jõustumist ettenähtud tähtajal avalduse muudatuste tegemiseks patendis;

d) menetluses ei ole võimalik menetlust lõpetada kompromissiga.

 

15. Patendikoostöölepingu alusel esitatav taotlus on

a) ülemaailmne patent

b) rahvusvaheline taotlus

c) rahvusvaheline patenditaotlus

d) Euroopa patenditaotlus

 

16. Aluspatendiga antud kaitse piires laieneb ravimite täiendava kaitse tunnistusega antud kaitse:

a) ainult aluspatendi patendinõudlusega kindlaks määratletud leiutise objektidele

b) ainult ravimi toimeainele, millele on antud ravimi müügiluba

c) ravimi toimeainele või toimeainete kombinatsioonile, mida on nimetatud aluspatendi leiutiskirjelduses

 

17. Tõene on, et:

a) sama objekt võib olla kaitstud leiutisena ja teosena;

b) sama objekt võib olla kaitstud mikrolülituse topoloogiana ja teosena;

c) sama objekt ei või olla kaitstud tööstusdisainilahendusena ja teosena;

d) sama objekt ei või olla kaitstud kaubamärgina ja teosena.

 

18. Ravimeetodi, mis käsitleb seni avastamata antikehade kindla režiimi järgi manustamist Covid-19 raskekujuliste sümptomite vähendamiseks, võimalused kaitsmiseks on:

a) Saab kaitsta patendiga.

b) Saab kaitsta kasuliku mudeli registreeringuna.

c) Saab kaitsta patendi ja kasuliku mudeli registreeringuna.

d) Ravimeetod ei ole patendi ja kasuliku mudeli registreeringuna kaitstav.

 

19. Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi saab Eesti patenditaotluseks muuta

a) Euroopa patenditaotluse tagasivõetuks lugemisel põhjusel, et Euroopa patenditaotluse tõlge jäi Euroopa Patendiametile edastamata või Euroopa patendi tühistamisel

b) Mitteühelgi eeltoodud juhtudest

c) Eestis jõustamata Euroopa patendi, mis on jõustamise tähtaja ületanud

d) Eestis jõustamata Euroopa patendi, mille jõustamise tähtaega on pikendatud seoses COVID-19-ga.

 

20. Ravimite täiendava kaitse tunnistus antakse:

a) aluspatendi omanikule või ravimi müügiloa hoidjale

b) aluspatendi omanikule

c) ravimi müügiloa hoidjale

 

AVATUD KÜSIMUS

 

Mis tingimustel võib patendivolinik oma algatusel loobuda õigusteenuse osutamisest isikule?