Kes on patendivolinik
Patendivolinik on õigusnõustaja tööstusomandi valdkonnas. See tähendab, et patendivolinik nõustab kuidas kaitsta ja jõustada tööstusomandi õigusi (patent, kasulik mudel, kaubamärk, tööstusdisainilahendus, geograafiline tähis jms), samuti aitab tööstusomandiga seotud lepingulistes küsimustes. Patendivolinik on esindajaks tööstusomandi registreerimisel Patendiametis, ja kõik toimingud teeb patendivolinik oma kliendi nimel ja kliendilt saadud volituste ning juhiste alusel. 

Juhul, kui aga teie tööstusomandi õigusi on rikutud või süüdistatakse teid selliste õiguste rikkumises, siis patendivolinik on spetsialist taoliste õigusküsimuste lahendamiseks ning vajadusel samuti kohtuvaidluste lahendamisel. Patendivolinikul on esindusõigus Eesti kohtutes.

Vastavalt patendivoliniku seaduse §  2 lg-le 2 võib patendivolinikuna võib tegutseda üksnes isik, kes on Patendivolinike Koja liige ja kellele on seaduses sätestatud alustel ja korras antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks ühes või mõlemas patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas. Patendivoliniku  kutsetegevuse valdkondasid on kaks: 
 1) leiutis (patent ja kasulik mudel) ja mikrolülituse topoloogia; ja
 2) kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis.

Eesti patendivolinikud on samuti kutselisteks esindajateks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPOs) ning tegelevad Euroopa Liidu kaubamärkide ja Ühenduse disainide registreerimsiega ning vastavate vaidluste lahendamisega.

Mitmed Eesti patendivolinikud on lisaks ka Euroopa patendivolinikud ning omavad õigust esindada kliente Euroopa Patendiorganisatsioonis (EPO). Oluline on teada, et Euroopa patendivoliniku kutse on eraldiseisev Eesti patendivoliniku kutsest. 

Välisriigis patendivoliniku kutse omandanud isik peab Eestis tegutsemiseks taotlema kutsekvalifikatsiooni tunnustamist vastavalt välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusele Justiitsministeeriumis ja samuti astuma Patendivolinike Koja liikmeks.