Koda

Patendivolinike Koda on avalik-õiguslik kutseühing, mis on asutatud patendivolinike seaduse alusel. Seega tegemist on Eestis tegutsevaid patendivolinikke koondava kohustusliku kutseühendusega. Patendivolinike koja asutamiskoosolek toimus 29.03.2019. 

Tegutseme patendivoliniku kutse andmise ja arendamise nimel. Koda korraldab patendivoliniku kutseeksamit - patendivolinikuna võib tegutseda ning patendivoliniku kutsenimetust kasutada üksnes  isik, kes on edukalt sooritanud kutseeksami ja kantud patendivolinike registrisse, mida peab Patendiamet. Samuti teostab koda järelevalvet patendivoliniku regulaarse täiendusõppe kohustuse täitmise ning patendivoliniku hea kutsetava järgimise üle. 

Seisame samuti selle eest, et tööstusomandi ja patendivoliniku rolli teadvustatakse olulise innovatsiooni ja majandusarengu kaitsja ja edendajana. Patendivolinik on professionaalne õigusala nõustaja ja esindaja kõigis neis spetsiifilistes intellektuaalomandi ja tööstusomandi küsimistes, mis puudutab ettevõtja tegevusvabadust, tööstusomandi registreerimist, selle kasutamise lepingulist reguleerimist ning samuti selle kaitset - viimast isegi siis, kui see peaks tähendama kohtuvaidlust.