Patendivoliniku kutseeksam 2023. aastal


Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et patendivoliniku kutseeksam toimub 21. novembril 2023 Justiitsministeeriumis algusega kell 9.30 (test) ja 13.00 (kaasusülesanded).

Patendivoliniku kutse taotlemiseks ja eksamil osalemiseks tuleb esitada kutsekomisjonile:

1)     kirjalik avaldus, milles  on nimetatud valdkond, milles tegutsemiseks kutset taotletakse ja kutse taotleja kinnitus selle kohta, et ta vastab patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele;

2)     dokumendid, mis tõendavad patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ning lõike 1 punktis 5 või lõikes 4  sätestatud nõuetele vastavust;

3)     patendivoliniku juures või advokaadibüroos töötamise ajal kutse taotleja poolt tehtud toimingute aruande taotletavas kutsetegevuse valdkonnas tehtud toimingute kohta;

4)     andmed kutseeksamil osalemise tasu maksmise kohta.

Täpsemad nõuded valdkonnas töötamist tõendavatele dokumentidele ja toimingute aruandele on sätestatud Patendivolinike Koja põhikirja § 38 lõikes 2 ja §-s 39. Kutse taotleja kinnituses patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punkt 6 kohta tuleb ära nimetada vallatavad võõrkeeled.

Välisriigis omandatud hariduse korral palume haridust tõendavale dokumendile lisada Eesti ENIC/NARIC keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnang kvalifikatsiooni magistrikraadile vastavuse kohta.

Kutse taotlemise eksami tasu 300 eurot iga avalduses märgitud tööstusomandi valdkonna eest tuleb tasuda Patendivolinike Koja kontole EE377700771003757375 (LHV Pank), märkides selgitusse kutse taotleja nime.

Avaldus patendivoliniku kutseeksamil osalemiseks ja lisadokumendid tuleb esitada patendivoliniku kutsekomisjonile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kutsekomisjon@pvkoda.ee hiljemalt 6. oktoobril 2023.

Patendivoliniku kutse andmine, sh kutseeksam, toimub patendivoliniku seaduse 3. peatükis ja Patendivolinike Koja põhimääruse (https://pvkoda.ee/patendivolinike-dokumendid/pohikiri) 7. peatükis sätestatud korras.  Kutseeksamil käsitletavate valdkondade loeteludega saab tutvuda Patendivolinike Koja veebilehel.

Lisainformatsioon: Ingrid Matsina, kutsekomisjoni esimees (e-post: ingrid@aaa.ee, tel: 660 5928).